За проекта

Проектът „Устойчиво развитие на информационните центрове за имигранти в градовете София и Бургас” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани и се изпълнява от Мисията на Международна организация по миграция (МОМ) в България.

Благодарение на финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, МОМ създаде Информационни центрове за имигранти в градовете София и Бургас, които подпомагат провеждането на последователна и дълготрайна политика за гарантиране на правата на имигрантите и за подпомагане на тяхната успешна интеграция в българското общество. Центровете успешно допринасят за изграждането на мултикултурна компетентност и реално участие в интеграционния процес на гражданското общество, социалните партньори, местните органи на властта и международни и неправителствени организации.

Целевата група на проекта са легално пребиваващи чужденци, граждани на трети страни, със статут на продължително пребиваване в Република България.  В Информационни центрове на МОМ имигрантите получават безплатна информация и индивидуално консултиране на място, по телефон и по интернет относно техните права и задължения в Република България, както и съдействие за достъп до услуги, които са от значение за тяхното пълноценно интегриране в българското общество. Консултантите в Информационните центрове предоставят информация по въпроси, свързани със социалната, здравната и образователната сфери, както и съдействие по отношение на трудова ориентация за реда и условията за легална заетост и достъп до пазара на труда в България.

Освен индивидуалното консултиране, Информационните центровете на МОМ насърчават междукултурния диалог чрез организиране на събития и мултикултурни срещи за запознаване на имигрантите с българските традиции, история, институции и култура, стимулират участието на имигрантите и техните общности в социалния живот на местно ниво, с цел подпомагане на тяхната успешна интеграция.

Организираните информационни мултикултурни събития на общодостъпни места с възможност за участие на представители на българското общество, както и предвидените мерки за информация и публичност,  ще подпомагат създаването на позитивни обществени нагласи към имигрантските общности в страната и ще допринесат за повишаване на толерантността и съпричастността на приемащото общество към имигрантите.