Синя карта

Целта на въвеждането на Синя карта е подобряване способността на ЕС за привличане на висококвалифицирани работници от трети страни, с оглед повишаване на конкурентоспособността на ЕС. Синята карта цели:

- улесняване на приема на лица от трети страни, с цел хармонизиране на правилата за влизане и пребиваване в целия ЕС;

 - опростяване на процедурите за приемане на граждани на трети страни за трудова заетост;

- подобряване на правния статут на граждани на трети страни, които вече работят в ЕС Синята карта на ЕС е общ инструмент за заетост на всички страни-членки на ЕС. тя влиза в сила в България от 1 юни 2011г.

• Условия за издаване на Синя карта на ЕС в България За да могат да кандидатстват за Синя карта на Европейския съюз в Република България висококвалифицираните работници, които са граждани на трети страни трябва да притежават виза за дългосрочно пребиваване в Република България.

• Издаване и срок на валидност на Синя карта на ЕС Синята карта на Европейския съюз се издава след разрешение от Министерството на труда и социалната политика за срок една година, като разрешението може да бъде подновявано. • Пребиваване на семейството на чужденец получил Синя карта на ЕС Членовете на семейството на чужденец, който е получил Синя карта на Европейския съюз могат да получат разрешение за продължително пребиваване в Република България за срока на валидност на Синята карта на титуляра, ако отговарят на следните изисквания:

-  да имат осигурено жилище,

 -  да имат задължителни здравни застраховки и осигуряване,

 - да имат достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна заплата или минималната пенсия в Република България за срока на пребиваване.

Синя карта на ЕС издадена в друга страна-членка на ЕС Ако чужденец притежава Синя карта на ЕС, издадена в друга страна-членка на ЕС и е пребивавал на територията на тази страна най-малко 18 месеца, може на това основание след получаване на разрешение да работи в България и да пребивава заедно със семейството си. Заявлението за получаване на разрешение се подава не по-късно от един месец след пристигането на чужденеца в Република България. Когато притежателят на Синя карта на ЕС, издадена в друга държава членка, се премести в Република България, на членовете на неговото семейство се разрешава да го придружат или да се присъединят към него.

• Получаване на статут на дългосрочно пребиваващ в Република България на притежател на Синя карта на ЕС Притежател на Синя карта на ЕС може да получи статут на дългосрочно пребиваване в Република България, ако е пребивавал 5 години законно и непрекъснато на територията на някоя държава – членка на Европейския съюз, като притежател на Синя карта на ЕС, от които последните две години са на територията на Република България.