Продължава обучението в Бургас и още новини от града

Летните дни в Бургас и привлекателният морски бряг не са пречка за имигрантите от региона да посещават Информационния център за имигранти – Бургас на Международната организация по миграция по проект BG/AMIF – SO2-NO2-A1 “Образование и обучение на граждани на трети страни и лица, получили международна закрила”, изпълняван от Мисията на МОМ в България в партньорство с Българския червен кръст.

Продължава обучението по български език на третата група от 10 души, които наскоро държаха междинен тест и се готвят за финален такъв, който ще се проведе от лицензирания учебен център „Фохел”, за получаване на сертификат А1 за овладяване на български език.

При посещение на ИЦИ или по телефона имигрантите търсят отговор на въпроси, свързани с пребиваването им, достъпа им до пазара на труда и дали новия Закон за трудова миграция и трудова мобилност би им дал повече възможности за професионална реализация. Сред най-често срещаните въпроси е и признаването на образованието им, придобито в чужбина и особено за регулираните професии, а също и условията за придобиване на българско гражданство, условията за записване на децата им в учебни заведения в Бургас, културния календар на общината и други въпроси от значение за нормалния им живот и адекватна интеграция в българското общество.

Имигрантите търсят помощ за трудно разрешими проблеми, като отправяне на жалби за нарушени права, придружаване и насочване до общински и държавни институции, консултации относно правни въпроси и проблеми и други. Продължава интересът им към изучаване на български език и възможност да бъдат включени в списъка на чакащите за записване за курса, а също така и кои от тях отговорят на условията да бъдат включени в обучението в ИЦИ .

Екипът на ИЦИ търси възможности за представяне пред приемащото българско общество на успешно интегрирани семейства на граждани на трети страни, като ползва партньорските си контакти с местни медии. Една от телевизиите през този месец включи в свое предаване имигранти от Украйна, по повод дните на украинската култура в Бургас - Алла Роенко е организатор и преводач, а Мария Мостовенко показа своите музикални умения с цигулка.

На партньорска среща в Центъра се обсъди и представянето на успешен модел на интеграция в Бургас – семейство Войткевич и тяхното „Студио София - спорт, здраве , красота”. Обсъжда се възможността да се представи и Кабинета по семейна психология в Бургас на професионалния педагог и психолог Галина Западнева, която предлага професионална помощ при решаване на семейни кризи в процеса на интеграция на имигрантите, трудностите в общуването и стреса, свързан с адаптацията в новото им общество.