Пребиваване

Пребиваване 

Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на: издадена виза; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците. Пребиваването на граждани на трети страни в Република България бива краткосрочно, продължително, дългосрочно и постоянно.

 •  Срокове

Срокове на разрешенията за пребиваване: Краткосрочно пребиваване  – за транзитно преминаване с разрешен срок до 2 дни или планирано пребиваване с разрешен срок до три месеца в рамките на всеки 6-месечен период от датата на влизането в страната; срокът на краткосрочно пребиваване въз основа на издадена виза може да бъде продължен еднократно от службите за административен контрол на чужденците по причини от хуманитарен характер или по причини, свързани с извънредни обстоятелства, или по сериозни лични причини; Продължително пребиваване – с разрешен срок до една година; Дългосрочно пребиваване с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление; Постоянно пребиваване - с разрешен неопределен срок.

•  Компетентен орган

 За да поискате разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване, обърнете се към Дирекция „Миграция” или съответното звено „Миграция” към областните поделения на Министерство на вътрешните работи. Можете да подадете заявление за разрешение за постоянно пребиваване и чрез дипломатическите и консулски представителства.

Продължително

За получаване на разрешение за продължително пребиваване следва да имате осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване, достатъчни средства за издръжка, без да прибягвате до системата за социално под- помагане, в размер не по-малък от минималната месечна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване.

При първоначално подаване на заявление за разрешение за пребиваване лицата, навършили 18 години, с изключение на лицата без гражданство, представят и свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са, или от държавата на обичайното им пребиваване.

При прекратяване на брака на членовете на семейството на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваващ чужденец може еднократно да бъде издадено самостоятелно разрешение за продължително пребиваване. В случаите на развод самостоятелно разрешение за продължително пребиваване може да бъде издадено, ако бракът е продължил не по-малко от две години на територията на страната. Ако желаете да пребивавате продължително на територията на Република България с цел извършване на дейност на свободна практика, можете да получите виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за продължително пребиваване, ако отговаряте на законоустановените изисквания за влизане и пребиваване в страната и представите пред дипломатическите и консулските представителства, съответно пред службите за административен контрол на чужденците молба по образец и разрешение за извършване на дейност на свободна практика, издадено от Министерството на труда и социалната политика.

Разрешение за продължително пребиваване могат да получат и чужденци, които притежават виза и са научни работници със сключено споразумение за прием с научноизследователска организация със седалище в Република България за разработване на научноизследователски проект, включена в националния списък на научноизследователските организации по смисъла на Директива 2005/71/ЕО на Съвета относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност.

Разрешение за продължително пребиваване могат да получат и чужденци, които притежават горепосочената виза и са приети за редовно обучение във висше училище, ученици, приети на територията на страната за обучение в средната степен на образование в рамките на програма за обмен или като стажанти без възнаграждение. Дългосрочно пребиваване Статут на дългосрочно пребиваване се предоставя на чужденец, който е пребивавал законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на 5 години преди подаване на заявлението за разрешаване на дългосрочно пребиваване. Периодите на отсъствие от територията на България не прекъсват изискуемия период от 5  години и се отчитат при изчисляването му, когато са под 6 последователни месеца и не надхвърлят общо 10 месеца за 5-годишния период.

След придобиването му статутът на дългосрочно пребиваване е постоянен, доколкото не са възникнали основания за отнемането му. За предоставяне на статут на дългосрочно пребиваване чужденецът трябва да представи доказателства, че разполага за себе си и за членовете на своето семейство с достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната работна заплата и минималната пенсия, както и че притежава задължителна здравна осигуровка или застраховка за срока на пребиваване съгласно законодателството на Република България. На чужденец, получил статут на дългосрочно пребиваващ, се издава разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз. Това разрешение е със срок на валидност 5 години, като при изтичането му се подновява след представяне на заявление. Изтичането на срока на разрешението за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз не е основание за отнемане или загуба на този статут. Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ могат да получат чужденци, които отговарят на условията за получаване на разрешение за работа по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта и които притежават виза или разрешение за пребиваване на друго основание в съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни.

Разрешението за пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ се издава след решение на Министерството на труда и социалната политика за срок една година, като се подновява при наличие на основания за преиздаването му. В случай че срокът на трудовия договор е по-малък от една година, разрешението се издава за срока на продължителността на договора. 

Постоянно

Може да получите разрешение за постоянно пребиваване в следните случаи:

 1. когато имате български произход;

2. пет години след сключването на граждански брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец и сте пребивавали законно и непрекъснато за срок 5 години на територията на страната;

3. малолетни и непълнолетни деца на постоянно пребиваващ в страната чужденец, които не са встъпили в брак;

4. родители на български гражданин, когато осигуряват дължимата по закон издръжка и са пребивавали законно и непрекъснато за срок 3 години на територията на страната;

5. пребиваване законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на последните 5 години преди подаване на заявлението за постоянно пребиваване и за този период не се отсъства повече от 30 месеца;

6. вложение над 1 000 000 лв. или увеличение на вложението с този размер чрез придобиване на: а) акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар; б) облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца; в) право на собственост върху обособена част от имуществото на българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона за приватизация и следприватизационен контрол; г) дялове или акции, собственост на държавата или общините в българско търговско дружество по Закона за приватизация и следприватизационен контрол; д) българска интелектуална собственост - обекти на авторското право и сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн; е) права по концесионни договори на територията на Република България;

7. вложение на сумата по т. 6 в лицензирана кредитна институция в България по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години, като за същия срок влогът не се използва за обезпечаване на други парични кредити от кредитна институция в България;

8. вложение в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар, сума не по-малка от 6 000 000 лв.;

 9. лица, които не са лица от български произход, родени на територията на Република България, изгубили са българското си гражданство по изселнически спогодби или по собствено желание и желаят трайно да се установят на територията на страната;

10. лица, които до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават или са родени на територията на Република България и чийто родител е сключил граждански брак с български гражданин;

11. членове на семейството на български гражданин, ако са пребивавали непрекъснато на територията на Република България през последните пет години;

12. лица, които до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават и не са напускали територията на Република България или са родени на територията на Република България и не са признати за граждани на бившите съветски републики/ не е необходима виза/;

13. лицата,  които извършват дейност и са сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;

14. малолетни и непълнолетни деца, родени и изоставени от родител/и - чужд/и гражданин/ни, на територията на Република България, които са настанени в институция или други алтернативни социални услуги от резидентен тип като мярка за закрила;

15. лица, извършили инвестиция в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по- малко от 500 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 500 000 лв. и са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;

 16. лица, получили разрешение за продължително пребиваване поради вложение по чл. 24, ал. 1, т. 19 и 20 и поддържали вложението в продължение на 5 години. Разрешение за постоянно пребиваване може да получите и ако извършвате дейност по изпълнение и/или поддържане на инвестиция, получила сертификат за клас А, клас Б, или за приоритетен инвестиционен проект по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Краткосрочно

 

Ако сте гражданин на трета страна и желаете да преминете транзитно или да посетите България за не повече от 90 дни в рамките на 6 месеца трябва да имате виза за краткосрочно пребиваване (вид „C”), която Ви дава следните права: - право на транзитно преминаване през Република България със срок на  валидност до 2 дни или - право на планирано пребиваване със срок на валидност до 90 дни; Продължително пребиваване Ако сте влезли в България с редовни документи за задгранично пътуване и имате виза за дългосрочно пребиваване (вид „D”), можете да поискате разрешение за продължително пребиваване, ако отговаряте на едно от следните условия:

 1. желаете да извършвате работа по трудово правоотношение след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика;

 2. осъществявате търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, освен когато е уговорено друго в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България;

 3. сте чуждестранни специалисти, пребиваващи в страната по силата на международни договори, по които Република България е страна;

 4. имате основание да Ви бъде разрешено постоянно пребиваване;

 5. сте представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата;

6. сте финансово осигурени родители на постоянно пребиваващи в страната чужденци или на български гражданин;

7. сте постъпили на продължително лечение в лечебно заведение и разполагате с финансови средства за лечение и издръжка;

 8. сте кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване и имате акредитация в Република България;

9. сте получили право на пенсия съгласно законодателството на Република България, държавата си на произход или друга държава и разполагате с достатъчно средства за издръжка в страната;

10. сте членове на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително или постоянно пребиваване;

11. сте родители на чужденец или сте във фактическо извънбрачно съжителство с чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване;

12. желаете да извършвате дейност на свободна практика след www.buy-trusted-tablets.com разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика;

13. желаете да извършвате дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието;

14. сте получили статут на специална закрила по Закона за борба с трафика на хора/не се изисква виза в този случай/;

 15. сте членове на семейството на български гражданин;

16. сте вложили сума не по-малка от 600 000 лв. - за всеки чужденец, за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България или чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, вложил е същата сума в капитала на дружеството и в резултат на това дружеството е придобило правото на собственост върху недвижими имоти в страната на тази стойност; към датата на подаване на заявлението за разрешение за продължително пребиваване чужденецът или юридическото лице трябва да е изплатило напълно сумата, която да е постъпила по сметка в българска лицензирана кредитна институция, а ако имотите са придобити със заемни средства, непогасената част от заема не трябва да надвишава 25 на сто;

 17. сте извършили инвестиция в икономически необлагодетелствани региони по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 250 000 лв. и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.