Осигуряване на имигрантите с услуги за трудова интеграция

Включване в пазара на труда и придобиване на икономическа независимост е основната предпоставка за успешното интегриране на имигрантите в българското общество. Част от гражданите на трети страни срещат пречки и ограничения в това отношение по редица причини, като езикова бариера, трудности при доказване на квалификация, както и възможни прояви на дискриминация от страна на потенциални работодатели.

За да подпомогне включването в пазара на труда, екипът на ИЦИ – Бургас придружава имигрантите с право на работа до трудова борса, организирана от Бюрото по труда – Бургас.

Специално внимание се отделя на интеграцията на жените - имигранти на пазара на труда, тъй като те често се намират в по-уязвимо положение по отношение на намирането на работа. ИЦИ подпомага контактите и връзките между потенциални работодатели и имигранти и се стреми да ги информира за рисковете от нелегалното включване в пазара на труда.

През месец март група от 10 имигранти присъстваха и на презентация на проект Info4Migrants на Кариерен център към Дирекция „Регионална служба по заетостта” - Бургас, финасиран с подкрепата на ЕК по програма „Учене през целия живот”. Проектът се представи от г-жа Росица Димова, ръководител на Центъра за кариерно развитие в системата на училищното оброзование.

Целта е да се събере на една онлайн платформа информация и полезни връзки за предизвикателствата от ежедневието на хората с мигрантски произход.