Общи условия

Чужденците, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, и членовете на семейството на чужденец, получил разрешение за дългосрочно пребиваване, могат да постъпват на работа по реда, установен за българските граждани. Чужденците, пребиваващи краткосрочно или продължително на територията на Република България, могат да осъществяват дейност по трудово правоотношение или като командировани лица само след получаване на разрешение или регистрация от органите на Министерството на труда и социалната политика.

Чужденците, получили разрешение за работа или регистрация  или единно разрешение за пребиваване и работа, могат да извършват трудова дейност само при работодателя или местното лице и за срока, определени с разрешението за работа или регистрацията. Легално пребиваващите чужденци в Република България могат да извършват трудова дейност или по трудово правоотношение или като самостоятелно заети лица /извършващи дейност на свободна практика/ при спазване на законодателството на Република България.

- Работа по трудово правоотношение на чужденци, които се нуждаят от разрешение Ако сте намерили работодател за работа по трудово правоотношение в България, то преди да влезете на територията на страната трябва:

- Вашият работодател да подаде искане да Ви бъде издадено разрешение за работа до Агенция по заетостта, чрез териториалното Бюро по труда, по адреса на бъдещата Ви месторабота. - разрешението се издава за срок до 1/една/ година с възможност за едногодишно продължаване, като общия срок на продължаване не може да надхвърля 3/три/ години. Разрешението за работа се издава преди да сте влязъл в Република България и Ви служи като основание за издаване на разрешение за пребиваване в страната.

Важно! След като получите разрешение за работа, може да работите само при този  работодател, за който е издадено разрешението и за срока, определен в него. След изтичане на срока на Вашето разреше- ние за работа, се отнема Вашето право на пребиваване и следва да напуснете България.

- Работа като самостоятелно заети лица / извършващи дейност на свободна практика/ Дейност на свободна практика е всяка стопанска дейност с изключение на търговска по Търговския закон,  осъщест- вявана в лично качество и без ангажимент към работодател. За да получите разрешение за извършване на дейност на свободна практика, Вие трябва да подадете молба-декларация и необходимите документи до Агенцията по заетостта чрез дипломатическите и консулските представителства на Република България, преди да влезнете в страната. Издаденото разрешение Ви дава право на влизане и пребиваване в България. Разрешението се издава за срок от 1 година с възможност за продължаване. Работещите чужди граждани имат същите права и задължения в областта на социалното осигуряване като българските граждани съгласно Кодекса за социално осигуряване.