МОМ проведе първата работна среща по новия си проект

На 01.04.16 г. в офиса на ИЦИ – София се проведе работна среща относно започването на нов проект BG BG/AMIF – SO2 - NO2 - A1 „Образование и обучение на граждани на трети страни и лица, получили международна закрила”, по договор № 812108-32/02.03.2016 г., който се изпълнява от Мисията на Международна организация по миграция (МОМ) в България, в партньорство с Българския червен кръст (БЧК).

Проектът се финансира от фонда "Убежище, миграция и интеграция", който обединява досега съществуващите Европейски бежански фонд, Европейски интеграционен фонд и Европейски фонд за връщане. Новият механизъм е одобрен за периода 2014—2020 г. и продължава общите политики на ЕС в областта на убежището и миграцията, изградения капацитет и националните политики за изпълнение на приоритетите, определени от тези три фонда през периода 2007—2013 г.

Дейности по проект BG/AMIF-SO2-NO2-A1 „Образование и обучение на граждани на трети страни и лица, получили закрила“

 • Информиране, консултиране и улесняване на културната адаптация на гражданите на трети страни и повишаване толерантността на приемащото общество
 • Индивидуално консултиране (МОМ, БЧК)
 • Изнесени групови консултации в Малко Търново, Созопол, Несебър, Св. Влас и Поморие (МОМ)
 • Информационни сесии (МОМ и БЧК)
 • Провеждане на обучение по български език - (МОМ и БЧК)
 • Осигуряване на информация публичност
 • Разработване на информационна брошура и плакат на български, английски и арабски език (МОМ)
 • Изработване на филм за популяризиране на дейностите по проекта (БЧК)

Очаквани резултати от изпълнението на проекта

Проектното предложение е съобразено с анализа на нуждите на целевата група и предвижда дейности, насочени към редуциране на негативните ефекти и адресиране на установените нужди, чрез активни мерки за:

 • Информиране на законно пребиваващи граждани на трети страни, включително лица получили международна закрила за дейността на българската административно-правна система и повишаване на познанията на имигрантите за правата и задълженията им в Република България
 • Подпомагане достъпа до институциите и до публичните и частни услуги на равни начала с българските граждани и по един недискриминационен начин; оказване на помощ с информация, консултиране и насочване към съответните компетентни органи в социалната, здравната, образователната и други сфери
 • Трудова и бизнес ориентация относно реда и условията за легална заетост и достъп до пазара на труда в България, както и до процедурите за стартиране на самостоятелен бизнес в България
 • Повишаване на познанията относно социално-икономически аспекти, институционално устройство и културно-исторически специфики на българското общество
 • Облекчаване на процеса на интеграцията на гражданите на трети страни в българското общество чрез дейности за повишаване на толерантността към тях
 • Стимулиране на включването на мигрантските и бежански общности в социално-икономическия и обществен живот, с цел подпомагане тяхната интеграция

Адреси на информационните центрове

Информационен център за имигранти на МОМ – гр. София
ул. „Цар Асен“ 77
(в сградата на Международна организация по миграция)

Информационен център за имигранти на МОМ – гр. Бургас
ул. „Морска“ 33

Бежанско-мигрантска служба на Български червен кръст
гр. София, бул. „Джеймс Баучър“ 76

 Интеграционно-информационен център за бежанци на БЧК
гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

 тел. за контакт с екипа на проекта: 0884 602 987