Информационни сесии в ИЦИ-Бургас

Екипът на Информационен център за имигранти – Бургас на Международна организация по миграция в рамките на проекта BG/AMIF – SO2-NO2-A1 “Образование и обучение на граждани на трети страни и лица, получили международна закрила”, изпълняван от Мисията на МОМ в България в партньорство с Български червен кръст, съфинансирана от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ по схема BG/AMIF – SO2 – NO2 – A1„ продължава провеждането на информационни сесии и групови консултации на имигранти за достъпа им до пазара на труда.

Процесът на включване на имигрантите от целевата група в пазара на труда не е лек и проблемите са страшно много - езикова бариера, признаване на придобитото образование и професионалната квалификация, непознаване на регулациите за заетост на чужденци.

Преодоляването на трудния достъп до работни места, липсата на информация за механизмите и институциите на българската система за съдействие при намирането на работа, бе причината екипът на ИЦИ-Бургас да организира информацонни сесии с консултанти от Кариерен център към дирекция Регионална служба по заетостта” Нели Костадинова, Стойка Григорова и личното участие на г-жа Малинка Тодорова, началник-сектор EURES съветник.

Кариерните консултанти презентираха услугите, предлагани в кариерния център, а също така представиха и изискванията за регистрация в бюрата по труда и необходимите документи за това. Г-жа Малинка Тодорова разясни накратко Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност от 19-и април 2016 г. и отговори на въпросите на имигрантите по темата.

За стимулиране на включването на имигрантите и техните общности в социално-икономическия и обществен живот и подпомагане тяхната интеграция като заинтересовани страни в процеса на изпълнение на проекта, ИЦИ-Бургас идентифицира нови сдружения - „Дар - Театрална група „Кръгозор” с представител Лена Юриева Ференц и „Славяни – Сарафово” с Людмила Колобова. Същите се запознаха с необходимостта от вписване на НПО в Централния регистър към МП в обществена полза. Последва специализирана консултация - „Стопанска дейност на НПО и какво ни очаква след промените в ЗЮЛНЦ".