Информационна среща за рускоговорящи граждани на трети страни

В сряда, 11-и май, в 15:00 часа, в сградата на Информационно-интеграционния център за бежанци на Българския червен кръст, намираща се на бул. Христо и Евлоги Георгиеви №165, се проведе информационна сесия за рускоговорящи граждани на трети страни по въпроси, свързани със социалното, здравното и пенсионното осигуряване.

Сред очакваните резултати от тази и последващите информационни сесии, които ще бъдат организирани са:

- информиране на законно пребиваващите граждани на трети страни; 
- повишаване на познанията на имигрантите за правата и задълженията им в Република България;
- подпомагане достъпа до институциите и до публичните и частни услуги на равни начала с българските граждани и по един недискриминационен начин;
- оказване на помощ с информация, консултиране и насочване към съответните компетентни органи в социалната, здравната, образователната и други сфери

Следете страницата на IOM Bulgaria, за да разберете кога ще се проведе следващата сесия!