Изучаване на български език от имигранти в ИЦИ-Бургас

Имигрантите от групите за изучаване на български език в ИЦИ-Бургас се явиха на финален тест за покриване на изискванията на Европейската езикова рамка за ниво А1. Сертификата, който ще получат е признат документ за езикова компетентност при кандидатстване за работа. Обучението, получените знания и особено сертификатът ще им бъдат изключително полезни за престоя им в България. Освен всичко друго, курсът им предостави възможност да повишат познанията си относно социално-икономическите аспекти, институционалното устройство и културно-историческите специфики на българското общество. По този начин имигрантите и лицата, получили международен статут на закрила ще бъдат по-лесно интегрирани без да се получават произшествия от различията в културата между приемната държава и държавата по произход.

Имигрантите от първите две групи участваха в обучението отговорно, без да пропускат занятията и показаха отлични резултати на междинния и финален тест, който се проведе от лицензиран обучителен център „Фохел”. Така първият двумесечен курс за мигранти, бежанци и лица, получили международна закрила завърши с грандиозен успех. Постигнатите резултати от курса са облекчаване на процеса на интеграция на гражданите на трети страни и лицата, получили международна закрила в българското общество чрез дейности, повишаващи на толерантността към тях, както и улеснен достъп до българския трудов пазар и последващото им присъединяване към гражданския оборот и подкрепяне на българската икономика.

Междувременно на 20.06.2016 г. стартира обучението на трета група имигранти, за които има очаквания, че ще продължат с високите резултати и успешното изпълнение на проекта. Обучаващите се получиха безплатни учебници, работни тетрадки, речници и дискове, запознаха се с графика на провеждане на занятията, изискванията за редовно присъствие и полагане на междинен и финален тест за установяване нивото на овладяване на езика. Пожелаваме успех на новата група обучаващи се в развитието на знанията им за културата на България и уменията им в овладяването на българския език!