Държавно осигуряване

 Задължителното обществено осигуряване по българското законодателство предоставя обезщетения на упражняващите трудова дейност и осигурени за следните рискове чужденци:

 - временна неработоспособност;

 - временно намалена работоспособност;

- майчинство;

 - безработица;

- пенсии за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии и

- помощи при смърт на осигурени за този риск лица.

 Упражняващите трудова дейност като наети или самонаети чужди граждани, получили разрешение за работа, имат същите права и задължения като българските граждани по отношение на социалното осигуряване в България. Законно пребиваващите и  работещи чужди граждани подлежат на задължително обществено осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване.