Влизане в България

Чужди граждани, които не са граждани на държави–членки на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария, могат да влязат в Република България, ако притежават редовен документ за задгранично пътуване и виза, когато такава се изисква, достатъчно средства за осигуряване на издръжката си според продължителността и условията на престоя в България, както и за завръщане в държавата по постоянното си пребиваване, медицинска застраховка и други застраховки, когато такива се изискват; както и други документи, доказващи целта на пътуването и условията на планираното пребиваване.

Чужденците с валидно разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в България нямат нужда от виза. Членовете на семейства на граждани на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария,  които са граждани на трети страни, нямат нужда от виза, ако имат карта за пребиваване в друга държава-членка на ЕС.

Граждани на трети страни, които притежават шенгенска виза, виза за дългосрочно пребиваване или валидно разрешение за пребиваване, издадени от някоя държава-членка на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария, нямат нужда от виза за транзитно преминаване през България.

Към момента България издава само национални визи, които са валидни за влизане в България и не дават право на влизане в Шенгенското пространство.